بررسی

موضوع:بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

تعداد صفحات: ۲۴۵

Wordنوع فایل:


فهرست مطالب

- چکیده ۲

- پیشگفتار ۳

فصل اول : ” طرح تحقیق”

- مقدمه ۶

۱-۱- بیان مسئله ۱۱

۲-۱- سئوال تحقیق ۱۵

۳-۱- اهداف تحقیق ۱۶

۴-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۸

فصل دوم: ” ادبیات تحقیق”

الف- ازدواج

۱-۱-۲- تعریف ازدواج ۲۲

۲-۱-۲- ازدواج بعنوان یک پدیده اجتماعی و تحول آن ۲۵

۳-۱-۲- انواع ازدواج و معیارهای آن ۳۱

۴-۱-۲- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران ۳۷

ب- پیشینه تحقیق

۱-۲-۲- تحقیقات داخلی ۴۷

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی ۵۱

ج- چارچوب نظری

۱-۳-۲- نظریه همسان همسری ۵۹

۲-۳-۲- نظریه نیازهای شخصیتی مکمل ۶۹

۳-۳-۲- نظریه مجاورت مکانی (همجواری) ۷۴

۴-۳-۲- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر ۷۶

۵-۳-۲- تئوری تصور از همسر مطلوب ۷۹

- بسوی یک نظریه ترکیبی ۷۹

۶-۳-۲- نظریه مبادله ۸۲

- بیان فرضیه ها ۸۵

- مدل تحلیلی ۸۶

فصل سوم: ” چارچوب روش تحقیق”

۱-۳- روش تحقیق ۸۸

۲-۳- تکنیک جمع آوری اطلاعات ۸۹

۳-۳- اعتبار و روائی ۸۹

۴-۳- نمونه تحقیق ۹۰

۵-۳- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۹۰

۶-۳- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۲

۷-۳- زمان و مکان تحقیق ۹۳

۸-۳- کاربرد علمی و عملی پژوهش ۹۳

۹-۳- متغیرهای تحقیق ۹۴

۱۰-۳- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹۴

فصل چهارم :

توصیف داده ها ۹۸

فصل پنجم:

- نتیجه گیری ۱۴۹

- محدودیت ها ۱۵۱

- پیشنهادات ۱۵۲

- منابع و مأخذ ۱۵۳

- پیوستها

فهرست جداول

جدول ۱-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱ (زیبایی ظاهری) ۹۹

جدول ۲-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲ (آراستگی ظاهری) ۱۰۰

جدول ۳-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۳ (خوش اندام بودن) ۱۰۱

جدول ۴-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۴ (سن همسر) ۱۰۲

جدول ۵-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۵ (خواندن قرآن و کتابهای دینی) ۱۰۳

جدول ۶-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۶ (رعایت حجاب) ۱۰۴

جدول ۷-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۷ (روزه گرفتن) ۱۰۵

جدول ۸-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۸ (فامیل بودن همسر) ۱۰۶

جدول ۹-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۹ (همشهری بودن همسر) ۱۰۷

جدول ۱۰-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۰ (زبان و قومیت یکسان) ۱۰۸

جدول ۱۱-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۱ (شغل پدر همسر) ۱۰۹

جدول ۱۲-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۲ (شغل مادر همسر) ۱۱۰

جدول ۱۳-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۳ (درآمد پدر همسر) ۱۱۱

جدول ۱۴-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۴ (درآمد مادر همسر) ۱۱۲

جدول ۱۵-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۵ (تحصیلات پدر همسر) ۱۱۳

جدول ۱۶-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۶ (تحصیلات مادر همسر) ۱۱۴

جدول ۱۷-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۷ (درآمد همسر) ۱۱۵

جدول ۱۸-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۸ (تحصیلات تحصیلات همسر) ۱۱۶

جدول ۱۹-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۱۹ (شغل همسر) ۱۱۷

جدول ۲۰-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۰ (مهریه) ۱۱۸

جدول ۲۱-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۱ (جهیزیه) ۱۱۹

جدول ۲۲-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۲ (اهمیت توجه به نظر والدین) ۱۲۰

جدول ۲۳-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۳ (همسان تحصیلی) ۱۲۱

جدول ۲۴-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۴ (میزان تحصیلات همسر) ۱۲۲

جدول ۲۵-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۵ (اعتقاد دینی خود فرد) ۱۲۳

جدول ۲۶-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۶ (تناسب سنی) ۱۲۴

جدول ۲۷-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۷ (سن مورد نظر برای همسر) ۱۲۵

جدول ۲۸-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۸ (مقبولیت اجتماعی خانواده همسر)۱۲۶

جدول ۲۹-۴- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره
۲۹ (اصالت خانواده همسر) ۱۲۷

جدول ۳۰-۴- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک جنس ۱۲۸

جدول ۳۱-۴- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک تحصیلات ۱۲۹

جدول ۳۲-۴- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک سن ۱۳۰

جدول ۳۳-۴- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک جنس و سطح تحصیلات ۱۳۱

جدول ۳۴-۴- خلاصه شاخص های آماری نمره های آزمایشی در ملاکهای
ازدواج۱۳۲

جدول ۳۵-۴- خلاصه نتایج تحلیل و اریانس یک طرفه (به تفکیک چهار
گروه سنی) ۱۴۱

جدول ۳۶-۴- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفکیک جنس) ۱۴۳

جدول ۳۷-۴- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفکیک سطح تحصیلات) ۱۴۵

فهرست نمودارها

شکل ۱ : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس ۱۲۸

شکل ۲ : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات ۱۲۹

شکل ۳ : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن ۱۳۰

شکل ۴ : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس و سطح
تحصیلات ۱۳۱

شکل ۵ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک زیبایی ظاهری ۱۳۴

شکل ۶ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک اعتقاد مذهبی ۱۳۵

شکل ۷ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک قومیت ۱۳۶

شکل ۸ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک رفاه مادی ۱۳۷

شکل ۹ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک سطح تحصیلات
همسر ۱۳۸

شکل ۱۰ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک سن همسر ۱۳۹

شکل ۱۱ : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک اصالت ۱۴۰

این


قيمت براي هر صفحه مبلغ 150 تومان هست. .

توجه : اين مبلغ براي همه موارد موجود صدق نميكند، قيمت اصلي بعد از سفارش به ايميل سفارش دهنده ارسال مي شود

تعداد صفحات: 245 ......... قیمت: 36750 تومان

ديدگاه شما چيست ؟