دسته محصول : ????  , ????? ? ??????? 
جنایت

موضوع:جنایت بر میت

تعداد صفحات:۷۶

Wordنوع فایل:


فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول : کلیات ۳
مبحث اول : واژه شناسی ۳
گفتار اول: مفهوم مرگ ۳
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت ۶
مبحث دوم: سابقه تاریخی ۸
گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام ۸
گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی ۹
مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف ۹
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت ۱۰
گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان ۱۰

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان ۱۳
مبحث اول: سرقت ۱۳
گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده ۱۳
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده ۱۴
مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده ۱۵
گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده ۱۷
گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده ۱۹
بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت ۱۹
بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن ۱۹
بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی ۲۱
بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت ۲۳
بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده ۲۳
مبحث سوم : زنا و لواط بامیت ۲۴
گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی ۲۴
بند اول : دیدگاه فقهی مسئله ۲۴
بند دوم: مجازات زنای با مردگان ۲۵
گفتار دوم: لواط بامیت ۲۶
بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت ۲۶
بند دوم: مجازات لواط بامیت ۲۷

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان ۲۸
مبحث اول : قذف مرده ۲۸
گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن ۲۸
گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده ۲۹
مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده ۲۹
گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده ۲۹
گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده ۳۰

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره ۳۳
مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین ۳۳
گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده ۳۳
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده ۳۵
گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار ۳۸
مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی ۴۱

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره ۴۲
مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی ۴۲
مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور ۵۰

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء ۵۲
مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی ۵۲
مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور ۵۵

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره ۵۵
مبحث اول: قتل عمد ۵۶
گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها ۵۶
گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان ۵۷
گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه ۵۹
مبحث دوم: جنایت بر مرده ۶۱
گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده ۶۱
گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است ۶۲

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره ۶۳
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس ۶۳
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت) ۶۶
نتیجه ۶۷
منابع و مآخذ ۶۹


قيمت براي هر صفحه مبلغ 150 تومان هست. .

توجه : اين مبلغ براي همه موارد موجود صدق نميكند، قيمت اصلي بعد از سفارش به ايميل سفارش دهنده ارسال مي شود

تعداد صفحات: 76 ......... قیمت: 11400 تومان

ديدگاه شما چيست ؟